KOLUMNA: S energijom pametno // ESCo model

23:00h
0
REA sjever - kolumna

ESCo model predstavlja inteligentna energetska rješenja i u svijetu je prepoznatljiv kao naziv za poduzeće koje planira, izvodi i financira projekte iz područja energetske učinkovitosti. Prema direktivi Europskog parlamenta i vijeća 2006/32/EZ o energetskoj učinkovitosti krajnje primjene i energetskim uslugama ESCo (Energy Service Company) je fizička ili pravna osoba koja pruža energetske usluge i/ili druge mjere za poboljšanje energetske učinkovitosti (primjerice smanjenje korištenja fosilnih goriva, ublažavanje emisije CO2 i drugih stakleničkih plinova) u objektu ili prostorima korisnika, a do određene mjere preuzima i financijski rizik.

Projekti se financiraju iz ostvarenih ušteda najčešće kroz vremensko razdoblje od 4 do 8 godina ovisno o klijentu i projektu, a ostvarene uštede sadržane su u troškovima za energente i održavanje. Područje poslovanja ovakvog tipa poduzeća može se podijeliti na privatni i javni sektor odnosno na područje zgradarstva (škole, vrtići, uredi, sveučilišta, bolnice, hoteli i dr.), javne rasvjete, industrije i sustava opskrbe energijom (daljinsko grijanje, kogeneracija). Uz navedeno ESCo projekt može uključivati domaće poduzetništvo, inženjerska i konzultantska društva, proizvođače opreme, banke i druge poslovne subjekte.

Tijek ESCo projekta
  1. Identifikacija projekta
  2. Snimak postojećeg stanja
  3. Razgovor s klijentom
  4. Studija izvodljivosti
  5. Razgovor s bankom
  6. Razgovor s klijentom
  7. Sklapanje predugovora
  8. Investicijska studija
  9. Razgovor s klijentom
10.Sklapanje ugovora
11. Izvođenje projekta
12. Mjerenje i verifikacija ušteda

U praksi je uobičajeno sklapanje Ugovora o energetskom učinku odnosno ugovornog dogovora između korisnika i pružatelja usluge (ESCo) o mjerama za poboljšanje energetske učinkovitosti. Plaćanje usluga (u cijelosti ili djelomično) temelji se na ugovorno određenim i postignutim poboljšanjima energetske učinkovitosti i ispunjenju drugih dogovorenih kriterija vezano uz ostvarena postignuća. Ugovorni dogovor može uključivati i treću stranu koja osigurava kapital za provođenje mjera i korisniku zaračunava pristojbu koja odgovara dijelu ušteđene energije postignute pomoću dogovorenih mjera (treća strana može, ali i ne mora biti ESCo).

Cilj ESCo modela je osigurati klijentu niže troškove za energiju i održavanje ugradnjom nove opreme i optimiziranjem energetskih sustava. Osnovni uvjet ESCo projekta je veća postojeća potrošnja energije, zbog čega se ESCo projekti izvode na postojećim objektima (rekonstrukcija, sanacija, zamjena ili modernizacija) što omogućava uspoređivanje sadašnje i buduće potrošnje energije.

Investicija u ESCo projekt razlikuje se od svake druge klasične investicije po potrebnim sredstvima za investiranje koja se već nalaze u postojećem budžetu poduzeća (stavka troškovi energenata, električne energije i vode), pronalasku izvora financiranja koje zahtjeva svaka klasična investicija i po tome što se nakon perioda povrata investicije ostvaruju određena financijska sredstva raspoloživa za investiranje u glavno poslovanje tzv. ”core business”. Potencijal tržišta za projekte iz domene energetske učinkovitosti u Hrvatskoj i svijetu je u stalnom porastu. Razlog tome je proces skorog ulaska Hrvatske u EU gdje je energetska učinkovitost prioritet, zatim kontinuirani porast cijene nafte, plina, električne energije itd. Neka od najznačajnijih poduzeća koja su uvela ESCo model u svoje poslovanje su Chevron Energy Services koji je ujedno i pionir u području energetike, Honeywell Building Solutions  SES, Carrier, Ameresco, Schneider Electric, ConEdison i ostali.

ESCOESCo projekti korisni su za povećanje konkurentnosti poslovanja poduzeća, doprinose zaštiti okoliša i promoviraju održivi razvoj. Pošto se cijene energenata povećavaju i postaju sve veći teret u redovnom poslovanju poduzeća, a stara i energetski neučinkovita oprema podložna je čestim kvarovima i izaziva probleme u poslovnim aktivnostima energetske uštede mogu iznositi i više od 50% uz istovremenu modernizaciju. Ovisno o tipu projekta može se smanjiti, primjerice, svjetlosno onečišćenje javnom rasvjetom za do čak 30%, dok se na globalnoj razini smanjuje emisija CO2, a na lokalnoj SO2, te emisija zagađivača tla i vode.

čitam...