članak 18.

Nova odluka o komunalnoj naknadi na području Općine Kalinovac

Obrazac Zahtjeva može se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kalinovac, Dravska 4.

10:20h
0

Sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu, Općinsko vijeće Općine Kalinovac donijelo je Odluku o komunalnoj naknadi na području Općine Kalinovac.

Temeljem novih zakonskih odredbi, potrebno je bilo izraditi nova Rješenja o komunalnoj naknadi.

Člankom 18. citirane Odluke propisani su kriteriji za oslobođenje od plaćanja komunalne naknade.

Na zahtjev vlasnika, odnosno korisnika stambenog prostora, Jedinstveni upravni odjel oslobodit će obveznika plaćanja komunalne naknade za stambeni prostor ako ispunjava jedan od sljedećih kriterija:

– ako je korisnik stalne socijalne pomoći i zajamčene minimalne naknade,

– ako je invalid Domovinskog rada – u postotku utvrđenog invaliditeta,

– ako je roditelj, supružnik ili dijete poginulog branitelja u Domovinskom ratu,

– ako živi u domaćinstvu u kojemu nema mlađeg člana obitelji od 65 godina starosti i koje nema mjesečni prihod veći od 800 kuna po članu obitelji,

– ako je invalid, a u domaćinstvu nema mlađeg člana obitelji od 65 godina starosti – u postotku utvrđenog invaliditeta.

Obavještavaju se obveznici koji ispunjavaju kriterije iz članka 18. citirane Odluke da zahtjev za potpuno ili djelomično oslobođenje mogu podnijeti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kalinovac.

Obrazac Zahtjeva može se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kalinovac, Dravska 4.

čitam...
Loading...