nova pravila

VAŽNO Sve informacije koje trebaju znati pacijenti koji dolaze na pregled ili liječenje u koprivničku Opću bolnicu

15:53h
0
Foto: Matija Gudlin
Foto: Matija Gudlin

Koprivnička Opća bolnica „Dr. Tomislav Bardek“ sukladno naputku HZJZ: „Mjere reaktivacije bolničkog sustava“ u sklopu izlazne strategije RH za bolest COVID-19 donijela je u utorak 5. svibnja mjere i protokol za pacijente koji dolaze na specijalistički pregled u ambulantu ili u dnevnu bolnicu, odnosno na bolničko liječenje.

1.) evaluacija lista čekanja:

-svaka ustrojstvena jedinica odgovorna je za detaljnu evaluaciju vlastitih lista čekanja za izvanbolničke i bolničke pacijente te je dužna utvrditi prioritete prema potencijalnom riziku za zdravlje za svakog pacijenta. Evaluacija liste čekanja obavljat će se izravnim kontaktiranjem bolesnika počevši od zadnjeg dana redovnog rada ambulante prije njezinog ukidanja, odnosno od zadnjeg dana redovnog naručivanja na bolničko liječenje.

2.) organizacija prijema u bolnicu:

-dolazak pacijenta na pregled u SKZZ ili dnevnu bolnicu ili na bolničko liječenje odvijat će se po unaprijed dogovorenom vremenu pregleda ili prijema u bolnicu. Zaduženi zdravstveni djelatnik svake ustrojstvene jedinice u telefonskoj komunikaciji s pacijentom (moguće i obiteljskim liječnikom), obavijestit će pacijenta o datumu i vremenu dolaska kao i o mjestu provođenja trijažnog postupka, odnosno o mjestu ulaska pacijenta u SKZZ , odnosno bolnicu. Pri telefonskom naručivanju pacijenata, potrebno ih je upozoriti da ako imaju temperaturu na dan uoči pregleda ili prijema u bolnicu 37,2 C ili više i respiratorne smetnje, da ne dolaze na pregled ili prijem u bolnicu. Uputiti bolesnike da na definirano mjesto trijažnog postupka dođu sa maskom preko nosa i ustiju.

a) trijažni postupak:

-obavezan je za sve pacijente koji dolaze na pregled u SKZZ ili dnevnu bolnicu ili na bolničko liječenje.

CENTRALNA (glavna) ZGRADA BOLNICE

– provodit će se organizirano na tri trijažna mjesta u centralnoj zgradi bolnice: GLAVNI ULAZ (sjeverna strana), JUŽNI ULAZ ( od Lenišća ), BOČNI ULAZ(kolni ulaz za kiruršku ambulantu)

-organizirani trijažni postupak u centralnoj zgradi na tri trijažna mjesta provodit će educirana medicinska sestra. Ista će izmjeriti pacijentu temperaturu, utvrditi moguće respiratorne smetnje te osnovne epidemiološke podatke.

-zdravstveni djelatnik iz ambulante ili odjela, kamo je upućeni pacijent, dužan je doći na trijažno mjesto, prozvat iztrijažirane pacijente, odnosno pacijenti ulaze i napuštaju ambulantu, dnevnu bolnicu ili bolničko liječenje uz pratnju zdravstvenog djelatnika dotične ustrojstvene jedinice.

TRIJAŽNA MJESTA (prema specijalnostima)

GLAVNI ULAZ (sjeverna strana) – ulaze pacijenti za bolničko liječenje svih

djelatnosti

– za dijagnostičke pretrage na Odjelu

radiologije

– za dijagnostičke pretrage na Odjelu za

transfuzijsku medicinu

JUŽNI ULAZ(južna strana) – ulaze pacijenti za internističku i ginekološku

polikliniku, ortopedsku ambulantu,

pedijatrijsku ambulantu, anesteziološku i

dermatološku ambulantu

– ulaze pacijenti za klinički i mikrobiološki

laboratorij – trijažu provodi laborant koji prati pacijenta u

iz laboratorija

BOČNI ULAZ ( kolni ulaz za kiruršku ambulantu)- ulaze pacijenti u kiruršku polikliniku

ZGRADA INTERNE (specijalistički pregledi i dnevna bolnica)

– trijažni postupak provodit će medicinska sestra svake dolje

navedene službe, te će pacijenta dopratiti u i iz ambulante nakon provedenog

pregleda

TRIJAŽNA MJESTA (prema specijalnostima)

GLAVNI ULAZ(preko puta ZZJZ)-ulaze pacijenti za hemodijalizu, onklošku, nefrološkui infektološku ambulantu (ne bolesnici sa febrilitetom ili sumnjom na Covid infekciju)

BOČNI ULAZ(od prosekture) – ulaze pacijenti za citološku i patohistološkudijagnostiku – trijažu provodi laboratorijski tehničar

ZGRADA NEUROLOGIJE , PSIHIJATRIJE I FIZIKALNE MEDICINE (specijalistički pregledi, dnevna bolnica i fizikalna rehabilitacija)

TRIJAŽNA MJESTA (prema specijalnostima)

GLAVNI ULAZ u zgradu

– trijažni postupak provodit će medicinska sestra svake

navedene službe, te će pacijenta dopratiti u i iz ambulante nakon provedenog

pregleda

ZGRADA ORL I OFTALMOLOGIJE (specijalistički pregledi, dnevna bolnica)

TRIJAŽNA MJESTA (prema specijalnostima)

GLAVNI ULAZ u zgradu

– trijažni postupakprovodit ćemedicinska sestra svake

navedene službe prema, te će pacijenta dopratiti u i iz ambulante nakon provedenog pregleda

VAŽNO

– na svakom trijažnom mjestu postoji dezinficijens. Svaki pacijent koji

dolazi na ambulantni pregled, u bolnicu, u dnevnu bolnicu mora dezinficirati

ruke i preko nosa i usta imati medicinsku masku.

– bolesnici koji su naručeni na operativni zahvat kao i na elektivne

zahvate u kojima se generira aerosol (gastroskopija,kolonoskopija,

bronhoskopija, spirometrija, FENO), potrebno je da imaju pri prijemu

nalaz brisa nasoph i pharynk na SARS CoV 2 NEGATIVAN i donijeti ga na

pregled, ne starijeg od 48 h ( uzimanje obrisaka organizirat će obiteljski-

primarni liječnik pacijenta u dogovoru sa sekundarnim liječnikom u bolnici

b) ponašanje u čekaonici pri ambulantnom pregledu

– svaka čekaonica mora imati postavljena sjedeća mjesta na udaljenosti od 2 m, odnosno pacijenti moraju sjediti na udaljenosti od 2 m jedan od drugog. U prostorima u kojima to nije moguće osigurati, bolesnici će biti uvođeni jedan po jedan po planiranom terminu pregleda. Prema tomu, pacijente je potrebno naručivati sukladno broju mjesta u čekaonici te vremenu potrebnom za pregled ili dijagnostiku

Telefonski kontakti:

INTERNISTIČKA POLIKLINIKA

Informacije na 048/251 137

KIRURŠKA POLIKLINIKA

Informacije na 048/251 723

PEDIJATRIJSKA POLIKLINIKA

Informacije na 048/251 323

SPECIJALISTIČKA AMBULANTA ZA ORL I OFTALMOLOGIJU

Informacije na 048/ 251 2o5

GINEKOLOŠKA POLIKLINIKA

Informacije na 048/251 395

PSIHIJATRIJSKA POLIKLINIKA

Informacije na 048 251/380

RAD PSIHOLOGA

Informacije na 048 251/380

NEUROLOŠKA POLIKLINIKA

Informacije na 048/ 251 220 ; 048 /251 226

ODJEL ZA RADIOLOGIJU

Informacije na 048/ 251 611; 048 /251 608

ODJEL ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU

Informacije na 048/ 251 788

MEDICINSKO BIOKEMIJSKI LABORATORIJ

Informacije na 048/ 251 651

ODJEL ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU

Informacije na 048/ 251 317 ; 048/251 219

Izvor: OB KOPRIVNICA

čitam...