Konačni Prijedlog Detaljnog plana uređenja „Cvjetna“

11:08h
0

Gradonačelnik Zvonimir Mršić donio je Zaključak o utvrđivanju Konačnog Prijedloga Detaljnog plana uređenja „Cvjetna“ u Koprivnici.

Konačni Prijedlog Detaljnog plana uređenja „Cvjetna“ u Koprivnici uputit će se na donošenje Gradskom vijeću Grada Koprivnice, a prema planu rada Detaljni plan će se donijeti do kraja mjeseca ožujka 2011. godine.

Prostor Detaljnog plana okružen je Cvjetnom ulicom, Špoljarskom ulicom i Ulicom Rudolfa Horvata te sa zapada željezničkom prugom.

Planom je predviđena potrebna veličina parcele za gradnju nove obrtničke škole.