Slučaj Gradski park

Reakcija Grada na građansku akciju: Tvrdnja Grgića i Špoljara da nije izrađena „zaštitarska konzervatorska podloga“ u potpunosti je netočna

Danas se u svijetu, u nekim gradovima kao što su primjerice Beč, Madrid ili Bologna, parkovi revitaliziraju i na način da sadrže i brojne ponude vezane uz rekreaciju, sport, provođenje gradskih projekata, ljetnih festivala i različitih događanja, brane se iz Grada.

16:16h
0
Gradski park // Foto: Matija Gudlin

Vezano uz jučerašnju konferenciju građanske inicijative u Gradskom parku za čiju revitalizaciju koju će provoditi Grad, Marijan Špoljar i Antonio Grgić smatraju da ide u smjeru devastacije i da je netransparentna, došla je reakcija iz gradske uprave.

Arhitekt Antonio Grgić poslao nam je izvod iz Generalnog urbanističkog plana Koprivnice kojim želi poduprijeti svoje tvrdnje.

– Park je u  Zoni ‘B’ što znači djelomičnu zaštitu ustroja naselja i građevne strukture te u GUP-u decidirano piše: “Parkove i druge zelene površine potrebno je održavati u najvrjednijoj oblikovnoj fazi, a pripadajuću javnu plastiku obnavljati isključivo prema uvjetima službe zaštite kulturne baštine. Ova se mjera odnosi na prostor gradskog parka i Trga dr. L. Brozovića. ” – citira nam Grgić.

Kako u Gradu kažu, u cilju točnog informiranja javnosti, žele ukazati na netočnost Špoljarovih i Grgićevih navoda vezanih uz usklađenost postupanja s važećom regulativom i prostornim planovima Grada Koprivnice.

– Područje gradskog parka nalazi se unutar obuhvata GUP-a te se na njega i primjenjuju odredbe tog plana. Vezano uz provedbu javnog urbanističko-arhitektonskog natječaja, obveza provedbe ovog natječaja nije propisana GUP-om za područje gradskog parka. GUP-om su navedena područja za koja se preporuča provedba natječaja, ali ta područja navedena u GUP-u ne obuhvaćaju i područje gradskog parka, stoga je netočna tvrdnja da je temeljem GUP-a bilo obvezno provesti predmetni natječaj – tvrdnje su koje dolaze iz Grada.

Sukob Grada i građanske inicijative // Foto: Matija Gudlin

Ondje argumentiraju kako je ugovor za izradu projektne dokumentacije zaključen po provedenom postupku bagatelne nabave u skladu s Pravilnikom o provođenju postupka nabave za robu i usluge procijenjene vrijednosti do 200.000 kuna i radova do 500.000 kuna u Gradu Koprivnici. Navode kako su u tom postupku ponude zatražene od tri ponuditelja koji imaju pravnu i poslovnu sposobnost za obavljanje poslova projektiranja te stručnu i tehničku sposobnost, a to je da posjeduju odgovarajuća rješenja Ministarstva kulture o dopuštenju obavljanja poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara.

– Po provedenom postupku ugovor je zaključen s najpovoljnijim ponuditeljem FORMA – BIRO d.o.o. Koprivnica. Vezano uz navode o kompetentnosti ukazujemo da FORMA – BIRO i glavni projektant Zdravko Sarapa, dipl. ing. arh. posjeduju spomenuta rješenja za izradu idejnih, glavnih i izvedbenih projekata na nepokretnom kulturnom dobru – upućuje nas gradska uprava.

Nadalje, iznose kako je GUP-om propisano da je za provođenje zahvata unutar zaštićene zone nadležna služba za zaštitu spomenika odnosno da je od nadležne Uprave za zaštitu kulturne baštine – Konzervatorskog odjela u Bjelovaru, nužno ishoditi posebne uvjete odnosno potvrdu glavnog projekta za zahvate za koje se provodi ishođenje građevinske dozvole, a prilikom izvođenja radova obvezan je konzervatorski nadzor.

Slijedom činjenice da je propisana potreba održavanja parkova u najvrednijoj oblikovnoj fazi te onavljanje pripadajuće javne plastike isključivo prema uvjetima službe kulturne baštine, iz institucije Grada navode argumente.

– Na temelju zahtjeva Grada Koprivnice, Konzervatorski odjel u Bjelovaru izdao je Zaključak kojim je utvrđeno da je za zahvat u prostoru „Revitalizacija gradskog parka i uređenje školskog igrališta Osnovne škole Antun Nemčić Gostovinski“, potrebno izraditi Konzervatorski elaborat. On je s Idejnim prijedlogom zahvata u prostoru izrađen, a na isti je nadležna Uprava za zaštitu kulturne baštine izdala posebne uvjete – informacije su iz gradske uprave.

Konzervatorski elaborat s Idejnim prijedlogom izradio je FORMA – BIRO s glavnim projektantom Zdravkom Sarapom, uz suradnike Draženku Jalšić Ernečić, višeg kustosa dr.sc. Milana Perneka, ovlaštenog inženjera šumarstva, za što su u Gradu uvjereni kako je dovoljno za neosnovanost ocjene o nekompetentnosti osoba koje sudjeluju u projektu.

Antonio Grgić // Foto: Matija Gudlin

Nakon jučerašnje prepirke na konferenciji s pročelnikom Darkom Ledinskim, Grgić nas izvještava kako mu je poslao zahtjev da dokumente da na uvid.

“Sukladno našem razgovoru molim Vas da mi pošaljete ove dokumente, pošto suprotno onome što ste rekli, dokumenti nisu na službenoj stranici Grada Koprivnice.

1. konzervatorsku analizu prostora sa smjernicama koja će biti podloga za uvjete uređenja prostora. Gradskog parka

2. projektni zadatak koji je izrađen od strane Grada i koji je uručen projektantu

3. ugovor koji je potpisan sa projektantom”

Međutim, iz Grada se dokumentacija i dalje obećaje, samo se ne zna kad.

– Iz navedenog je jasno vidljivo da je tvrdnja Grgića i Špoljara da nije izrađena „zaštitarska konzervatorska podloga“, u potpunosti netočna. Sam projekt kao i Konzervatorska studija čini obimnu dokumentaciju s nizom podataka i stručnih elemenata na kojima se zasniva. Dokumentacija će od strane stručnih osoba biti prezentirana javnosti kao što je i bilo najavljivano te će tom prilikom biti prezentirani i ostali točni podaci i informacije o projektu – obećanje je gradskih otaca.

Vezano uz navode gospodina Špoljara, koji s pozicije struke navodi kako park nije tu da se iskoristi, nego da služi za hodanje, kontemplaciju i intimna druženja, u Gradu napominju kako je pregledom dostupnih informacija razvidno da se danas u svijetu, osim ovakvim pristupom, u nekim gradovima kao što su primjerice Beč, Madrid ili Bologna, parkovi revitaliziraju i na način da sadrže i brojne ponude vezane uz rekreaciju, sport, provođenje gradskih projekata, ljetnih festivala i različitih događanja.

– Čak postoje objavljene ocjene da je ovakav pristup znatno doprinijeo da, primjerice, grad Beč bude proglašen gradom s najboljom kvalitetom življenja – tvrdnje su gradskog poglavarstva.

čitam...
Loading...